Kinderfysiotherapie

KINDEREN ONTWIKKELEN SPELENDERWIJS HUN ZINTUIGEN EN MOTORIEK EN SOMS IS EEN BEETJE HULP NODIG

De meeste kinderen leren zich natuurlijk te bewegen. Bij sommige kinderen gaat de ontwikkeling trager, of wijkt deze af. Deze kinderen zijn gebaat bij oefeningen om bepaalde vaardigheden onder de knie krijgen. Zijn er beperkingen,dan kunnen zij leren met minder mogelijkheden toch optimaal te bewegen.

Kinderfysiotherapie helpt hierbij. Therapeut Alex van de Kamp van Vitasports Fysiotherapie stelt eventuele motorische en/of zintuiglijke problemen vast bij kinderen, geeft advies en start zo nodig een behandeltraject.

WAT ZIJN DE INDICATIES BIJ MIJN KIND?

Indicaties bij kinderen en jongeren:
Motorisch achterblijven bij leeftijdsgenootjes
Aangeboren of verworven aandoeningen
Onhandige kinderen (DCD)
Afwijkendlooppatroon
Pijn bij bewegen
Hoofdpijnklachten
Sportblessures
Ademhalingsproblemen zoals astma en hyperventilatie
Conditietraining bij overgewicht

Kinderfysiotherapie bij u op de basisschool

Inleiding

Op het moment dat kinderen naar school gaan, komen ze voor een hoop uitdagingen te staan. Tijdens de basisschool periode leren ze veel nieuwe motorische vaardigheden, zoals: rennen, springen, hinkelen, gooien en vangen, maar ook veters strikken, tekenen, knippen en schrijven.
Het beheersen van deze vaardigheden is voor het kind erg belangrijk. Op het moment dat kinderen hier moeite mee hebben kan dit gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind zowel in als buiten de klas.

Probleemstelling

In 2017 heeft er een groot onderzoek plaatsgevonden onder ongeveer 800 basisscholen en 16.000 basisschoolleerlingen tussen de 6 en 11 jaar. Van deze kinderen zijn de motorische vaardigheden in kaart gebracht middels de Motorische Quotiënt scan (Slot-Heijs, Locassen, & Reijgersberg, 2017). Uit dit onderzoek is gebleken dat 23,5% van de gevallen onvoldoende scoort op de Motorische Quotiënt scan en volgens de test dus een slechte motoriek heeft.

Oplossing

Kinderfysiotherapie is bij uitstek de geschikte interventie om kinderen met bewegingsachterstanden te helpen. Hierdoor merken kinderen niet alleen verbetering op de korte termijn, maar zullen ze ook beter voorbereid de middelbare school periode in gaan. Daarnaast wordt er een levenslange basis gelegd in de motorische ontwikkeling van het kind.
Ook voor de school is het een toegevoegde waarde dat de fysiotherapeut op locatie aanwezig is. De docent staat voor een hele klas met kinderen. Vaak is het voor de docent al duidelijk dat het desbetreffende kind moeilijkheden ondervindt op bepaalde vlakken. Echter is het niet altijd mogelijk om deze kinderen de persoonlijke aandacht te geven die ze nodig hebben. Door de samenwerking aan te gaan met de kinderfysiotherapeut kunnen deze kinderen toch de persoonlijke begeleiding krijgen die ze nodig hebben en zal de werkdruk van de leerkracht gereduceerd kunnen worden.

 

Regelgeving

Dat kinderfysiotherapeuten zich op scholen vestigen komt al vaker voor. Vandaar dat er vanuit de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) een “NVFK Gedragsprotocol Kinderfysiotherapie op het basisonderwijs” is opgesteld. In dit protocol wordt overzichtelijk weergegeven wat voor samenwerkingsverband er tussen een school en kinderfysiotherapeut plaats kan vinden en wat de regelgeving hier bij is. Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Wat bieden wij aan

Wij als kinderfysiotherapeuten kunnen de kinderen screenen en diagnosticeren om zowel het
probleem als de mate van het probleem in kaart te brengen. Vervolgens kunnen wij ze een
behandeltraject aanbieden dat zowel op school als in de fysiotherapiepraktijk kan plaatsvinden. De voordelen van een kinderfysiotherapeut op school is dat er een goede samenwerking kan plaatsvinden tussen: docent, ouders, kind en therapeut. Daarnaast kan het kind specifiek onderzocht en behandeld worden op activiteiten waar het kind ook op school tegenaan loopt.

Samenwerking

Een goede samenwerking tussen kinderfysiotherapeuten en basisscholen zorgt voor een ideale ontwikkeling van het kind zowel bij werkzaamheden op school, als tijdens de behandelingen bij de kinderfysiotherapeut. Met een tweetal fysiotherapiepraktijken in Oosterhout en Breda met specialisten op het gebied van motorische ontwikkeling van kinderen zouden wij graag het gesprek aan gaan wat wij voor uw school kunnen betekenen. Mocht u naar aanleiding van deze brochure vragen hebben of in contact willen komen, neem dan contact met ons op: Een goede samenwerking tussen kinderfysiotherapeuten en basisscholen zorgt voor een ideale ontwikkeling van het kind zowel bij werkzaamheden op school, als in de behandelingen bij de kinderfysiotherapeut. Met een tweetal fysiotherapiepraktijken in Oosterhout en Breda met specialisten op het gebied van motorische ontwikkeling van kinderen zouden wij graag het gesprek aan gaan wat wij voor uw school kunnen betekenen. Mocht u naar aanleiding van deze brochure vragen hebben of in contact willen komen, neem dan contact met ons op:

E-mail adres: fysiotherapie@vitasports.nl                           Telefoonnummer: 076-8874131

 

Bijlagen

Slot-Heijs, J., Locassen, J., & Reijgersberg, N. (2017). Bewegingsonderwijs en sport in het primair
onderwijs 2017: 1-meting. Mulier instituut sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek. Verkregen van https://www.kvlo.nl/mysite/modules/MDIA0100/3113_171114_bewegingsonderwijs-en-sport-in-het-primair-onderwijs-mulier-1-meting.pdf

Scroll to Top